ocena ogólna - ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN


Sytuacja Gminy Michałowice na tle grupy porównawczej - ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZINKRÓTKA OCENA GMINY

W 2020 r. Gmina Michałowice w zakresie zdrowia, pomocy społecznej i wsparcia dla rodzin realizowała zadania o charakterze własnym i zleconym. Na tle gmin o podobnych parametrach Gminę Michałowice wyróżnia korzystna zmiana jaka nastąpiła w przypadku odsetka osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. Szczególnie korzystanie na tle gmin w grupie porównawczej Gmina Michałowice wypada biorąc pod uwagę liczbę udzielonych porad lekarskich, co jest efektem realizowanej przez Gminę polityki zdrowotnej i senioralnej, a także wsparcia udzielonego mieszkańcom Gminy w okresie pandemii COVID-19.

Należy również wskazać na wysoką aktywność Gminy w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi – z roku na rok wysokość przekazywanych dotacji dla NGO (w przeliczeniu na mieszkańca) wzrasta, co oddziałuje na dobrą pozycję Gminy na tle jednostek o podobnych parametrach. Na tle gmin w grupie porównawczej, w Gminie Michałowice nastąpił znaczący wzrost wydatków bieżących z zakresu pomocy społecznej, finansowanych ze środków własnych. Wzrost wydatków bieżących z zakresu pomocy społecznej jest świadomym działaniem władz Gminy, które podejmują dodatkowe programy wsparcia i podejmują decyzje o rozwoju usług pomocy społecznej, dbając o dostępność do usług, w tym także poprzez podwyższanie kryteriów dochodowych uprawniających do korzystania z pomocy.


Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


Wskaźniki w obszarze
ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN