ocena ogólna - EDUKACJA


Sytuacja Gminy Michałowice na tle grupy porównawczej - EDUKACJA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Michałowicka oświata może pochwalić się wysokim poziomem i standardem nauczania. Wyrazem tego było chociażby wyróżnienie Gminy Michałowice w 2020 r. w ogólnopolskim rankingu „Miejsca Sprzyjające Edukacji” przygotowanym przez tygodnik „Wspólnota” we współpracy z Naukową Evidence Institute. Gmina Michałowice zajęła w tym rankingu IV miejsce. Ocena Gminy Michałowice na tle gmin o podobnych parametrach potwierdza wysoką jakość nauczania.

Gmina Michałowice osiągnęła najwyższy wskaźnik liczebności oddziałów w szkołach podstawowych. Należy również wskazać na korzystną zmianę jaka nastąpiła w przypadku wskaźnika efektywności zatrudniania nauczycieli. W 2020 r. zatrudnienie kadry pedagogicznej w szkołach było dostosowane do potrzeb i liczby uczniów. Ww. wskaźniki potwierdzają zatem dobrą organizację systemu nauczania. Podobnie jak miało to miejsce w 2019 r. Gminę charakteryzuje wysoki wskaźnik skolaryzacji przedszkolnej. W zakresie finansowania oświaty wskazać należy na wzrost wydatków bieżących jaki nastąpił w 2020 r. i na tle jednostek o podobnych parametrach wpłynął na pogorszenie pozycji Gminy w grupie porównawczej. Nie wpłynęło to jednak na ograniczenie działalności inwestycyjnej Gminy w tym obszarze, o czym świadczą licznie zrealizowane zadania inwestycyjne, m.in. remont SP w Michałowicach, SP w Nowej wsi czy SP w Komorowie.Wskaźniki w obszarze EDUKACJA*

*wskazać należy, że w zakresie wartości wskaźników przedstawionych w tabeli powyżej a wartości wskaźników przedstawionej w zakładce Edukacja występują rozbieżności wynikające z odmiennego sposobu kalkulacji poszczególnych parametrów. W celu porównania sytuacji Gminy Michałowice do gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju zastosowano kalkulację opartą o średnią z 3 poprzednich lat, jak również uproszczone założenia metodologiczne, które gwarantują możliwość porównywania danych pomiędzy jednostkami (brak dostępu do szczegółowych danych jednostek porównawczych wymusza konieczność zastosowania uproszczeń w modelu danych).