BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2020 r.:

945 243

+2,42%

do roku 2019W roku 2020 Gmina Michałowice przeznaczyła 945.243,20 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym. W kwocie tej mieszczą się wydatki bieżące w wysokości 422.475,70 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 522.767,50 zł. Na funkcjonowanie Policji przekazano środki w wysokości 247.500,00 zł, z których sfinansowano między innymi dodatkowe patrole Policji. Na finansowanie wydatków bieżących jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi przeznaczono 237.506, 00 , z czego 212.506, 00 zł stanowiły wydatki bieżące, a 25.000,00 zł wydatki majątkowe.


Zdjęcie zostało zrobione podczas dnia bezpieczeństwa. Przedstawia dziewczynkę i chłopca jadących na rowerze i uczących się znaczenia znaków drogowych.
Samochód bojowy zakupiony ze środków Gminy Michałowice
Zdjęcie przedstawia promesę na zakup wozu strażackiego.Podjęte działania z zakresu bezpieczeństwa w 2020 r.:


  • dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Policji w Regułach - 50.000 zł

  • odebranie promesy na zakup wozu strażackiego gminy o wartości 800.000 zł, za największą frekwencję w I turze wyborów na Prezydenta RP

  • dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego dla potrzeb ochotniczej straży pożarnej - 25.000 zł

  • zorganizowanie dnia bezpieczeństwa

  • adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

  • wykonanie monitoringu cyfrowego w Michałowicach przy stacji WKD

  • rozbudowa centralnego monitoringu o dodatkową przestrzeń przechowywania danych

  • sfinansowanie dodatkowych patroli policji - 197.500 zł