ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN


Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

31 819 259
+33,46%
do roku 2019Znaczący wzrost wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2020 r. wiąże się ze znaczącym wzrostem wydatków Gminy Michałowice na wypłatę świadczeń wychowawczych. W 2019 r. na ten cel wydatkowano 16,7 mln zł podczas gdy w 2020 r. wydatki te wyniosły ponad 23,3 mln zł. W 2020 roku dokonywano wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie wniosków złożonych w roku 2019. Rozpatrywano również wnioski na nowonarodzone dzieci, a także wnioski przekazane do dalszej realizacji z innych ośrodków zgodnie z właściwością terytorialną.


1 639 749

Wydatki na bieżące utrzymanie GOPS

1 327 867

Wydatki na wynagrodzenia pracowników GOPS

626 531

Wartość zadań zrealizowanych z dofinansowaniem (dotacje UE)


Świadczenia wsparcia materialnego w 2020 r.


W 2020 r. ze środków rządowego programu "Rodzina 500+" skorzystało 4.163 dzieci.


Na wskazany cel wydatkowano 23.386.098,00.


Z kolei świadczenie "Dobry Start 300+" objęło 2.655 dzieci.


Całkowita kwota świadczenia wyniosła 795.450,00 zł.


27 191 459

Wysokość wypłaconych świadczeń społecznych

26 850 145

Wysokość zrealizowanych zadań zleconych

4 969 114

Wysokość zrealizowanych zadań własnychGMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJZadania realizowane przez GOPS z zakresu pomocy rodzinie

 • Realizowano wsparcie w Dziennym Dom Senior+ W ramach oferty zapewniono: usługi opiekuńcze, obiad, dowóz dla osób nie mających możliwości samodzielnego dotarcia do placówki, muzykoterapię, dogoterapię, zajęcia edukacyjne, kulturalne oraz codzienne zajęcia kinezyterapii prowadzone przez fizjoterapeutę oraz terapii zajęciowej. W związku z pandemią przez 4,5 miesiąca realizacja usług w formie stacjonarnej w DDS była zawieszona a usługi były świadczone bezpośrednio w miejscu zamieszkania uczestników.

 • Rozwój usług opiekuńczych i wsparcie dla osób zależnych i ich opiekunów – realizacja programów „Opieka 75+” „usługi opiekuńcze dla osób z niepełnosprawnościąoraz „Opieka wytchnieniowa”.

 • Realizowano w nowe programy osłonowe:

1) program osłonowy umożliwiający przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na lata 2019- 2020;

2) programu wsparcia mieszkańców w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku.

 • Realizowano projekt „deinstytucjonalizacja systemu wsparcia osób niesamodzielnych” współfinansowanego ze środków EFS. W ramach projektu m. inn. uruchomiono usługę teleopieki z wykorzystaniem teleopasek oraz zakupiono sprzęt do wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjno-wspomagającego.

 • Kontynuowano poradnictwo zawodowe i grupa wsparcia dla poszukujących pracy, z czego skorzystało 15 osób.

 • Kontynuowano prace społecznie użyteczne985 godzin pracy przepracowanych przez 4 osoby bezrobotne.

 • Wolontariat w GOPS - 23 wolontariuszy.

 • Realizowano świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

 • Prowadzono działania na rzecz wsparcia mieszkańców w dobie pandemii w tym program Wspieraj seniora – monitorowano sytuację osób przebywających na kwarantannie i izolacji, pomoc seniorom w ramach programu wspieraj seniora .


Zadania realizowane przez GOPS z zakresu wspierania rodziny

 • Zapewnienie wsparcia rodzinom w formie asystenta rodziny, czym objęto 11 rodzin wychowujących łącznie 20 dzieci.

 • Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego Świetliki - realizacja projektu Klub Świetliki współfinansowanego ze środków EFS. W ramach powyższego działania wsparcia udzielono dla 47 dzieci.

 • Prowadzenie grupy samopomocowo-edukacyjnej dla mam – Klub mam W ramach Klubu mam zrealizowano 15 spotkań, w których udział wzięło 14 uczestniczek.

 • W ramach programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice „Rodzina 3+” świadczenia na dojazdy skorzystały 34 rodziny 3+, wpłynęło łącznie 38 wniosków i w sumie wypłacono 448 świadczeń.Placówki prowadzone przez gops


DZIENNY DOM SENIOR+

Dzienny Dom Senior+ w Komorowie funkcjonuje od dnia 14 lutego 2019 roku jako ośrodek wsparcia dla osób starszych i działa w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.


W 2020 roku z usług oferowanych przez DDS+ skorzystało 30 seniorów. Z powodu pandemii i zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19, decyzją Wojewody Mazowieckiego w okresie od 13 marca do 31 maja i od 27 października do końca roku została zawieszona stacjonarna działalność DDS+. W tym okresie zmieniono formę świadczenia usług, na realizację w miejscu zamieszkania seniorów. Średnia roczna frekwencja uczestników w 2020 roku wyniosła 17 osób.


W okresie zawieszenia działalności placówki spowodowanej pandemią personel placówki:

 • dokonywał zakupów i dostarczał do domu seniorów,

 • pomagał pozyskać recepty i je realizował,

 • dowoził do przychodni zdrowia i szpitala, pomagał w załatwianiu spraw w urzędach,

 • dostarczał posiłki obiadowe, literaturę i prasę, zestawy ćwiczeń do gimnastyki domowej, materiały do rękodzieła, nasiona i sadzonki do pracy w ogródkach przydomowych,

 • prano i prasowano seniorom odzież, pomagano w kąpieli, przynoszeniu opału.


Uczestnikom zapewniano wsparcie wykwalifikowanego personelu, usługi socjalne, opiekuńcze, edukacyjne, konsultacje specjalistyczne, poradnictwo, warsztaty i pogadanki, usługi kulturalno-oświatowe, usługi aktywności ruchowej i kinezyterapii, usługi rekreacyjno-turystyczne, terapię zajęciową, usługi aktywizujące społecznie czy dogoterapię. Seniorzy uczestnicy mieli możliwość korzystania z dowozu z miejsca zamieszkania do siedziby DDS+.


Dom Dziennego Pobytu Senior+
Zajęcia dogoterapii

Dom dysponuje: salą rehabilitacyjną wyposażoną w sprzęt do gimnastyki i kinezyterapii indywidualnej, biblioteką, salą klubową i ogólną, pokojem ciszy, gabinetem do konsultacji specjalistycznych, kuchnią, pełnym węzłem sanitarnym, szatnią, przestronnym holem i korytarzem. Korzystanie z usług Dziennego Domu Senior+ jest nieodpłatne dla osób, których dochód jest niższy od 350% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej i wynosi 2.453,50 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 1.848,00 zł w przypadku osób w rodzinie.PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO ŚWIETLIKI

Placówka Wsparcia Dziennego „Świetliki” w 2020 r. była prowadzona w formie opiekuńczo – wychowawczej w dwóch lokalizacjach – Granicy i Michałowicach oraz w formie podwórkowej w Opaczy-Kolonii i w oparciu o przestrzeń i lokalne zasoby Gminy Michałowice. Funkcjonowanie placówki odbywało się stacjonarnej 4 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych, średnio 4 godziny dziennie oraz raz w tygodniu w formie podwórkowej. W okresie zawieszenia działalności stacjonarnej realizowane były zajęcia online raz w tygodniu po 1,5 h. Na rzecz placówki do czerwca 2020 r. pracowało 4 wychowawców, od lipca pracował 1 wychowawca. Placówka zapewniała uczestnikom opiekę i wychowanie, posiłek, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego.


W zajęciach w ciągu roku w formie stacjonarnej brało udział 47 uczestników (42 osoby w formie opiekuńczej, 5 osób w formie podwórkowej).

Świetliki

W okresie zawieszenia działalności stacjonarnej placówki wsparcia dziennego ze względu na sytuację epidemiologiczną (12.03 - 22.05 oraz 23.10 – 31.12) placówka oferowała wsparcie w następujących formach, z których bezpośrednio skorzystało 18 osób:

 • przygotowywanie treści publikowanych na stronie internetowej oraz Facebooku GOPS (materiały do wykorzystania w domu, propozycje zabaw),

 • dyżury telefoniczne pełnione przez wychowawców i pozostawanie w kontakcie z rodzinami w celu kontroli potrzeb,

 • indywidualne konsultacje psychologiczne (2 uczestników) i korepetycje (3 uczestników) oraz indywidualne wsparcie wychowawcy (7 uczestników) z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość,

 • prowadzenie zajęć w formule online w godzinach popołudniowych, z których skorzystało 6 uczestników – zajęcia odbywały się w grudniu 2020 r., raz w tygodniu przez 1,5 h.Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2020 r.
Najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej w Gminie Michałowice w 2020 r. były długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo i niepełnosprawność. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina może korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina może być ujęta w tabeli w pozycjach ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba). Aby uzyskać pomoc ze strony GOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W 2020 r. najczęściej z usług ośrodka korzystały osoby długotrwale chore i z niepełnosprawnością.


W 2020 roku świadczeniami pieniężnymi objęto 135 rodzin a niepieniężnymi 117 rodzin. Pracę socjalną świadczono wobec 142 rodzin.