REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE
Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2020 roku przez Gminę Michałowice w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Gminy stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy Michałowice do 2023 roku, która jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju Gminy.


Istotna część zadań Wójta w 2020 roku związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.30


dokumentów i programów strategicznych Gminy było realizowanych w 2020 roku,

w tym:


9

z obszaru

ochrony środowiska

10

z obszaru

pomocy społecznej


2

z obszaru

ładu przestrzennego

4

o charakterze

ogólnym3

z obszaru gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

2

z obszaru

ochrony zdrowia

Krótki opis realizacji


STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY MICHAŁOWICE DO 2023 ROKU

W 2020 roku realizowano działania zgodnie z misją rozwoju Gminy Michałowice, określoną w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Michałowice do 2023 roku:

"Zapewnienie jak najlepszego środowiska życia mieszkańcom oraz warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych zgodnie z zasadami: zrównoważonego rozwoju, racjonalnego gospodarowania i partycypacji społecznej. Umacnianie konkurencyjności i rangi Gminy Michałowice w otoczeniu aktywnych, przedsiębiorczych i wykształconych mieszkańców oraz sąsiedztwo Warszawy."

Jako działania służące realizacji niniejszego dokumentu strategicznego w 2020 roku warto wymienić:

 • realizację funduszu sołeckiego i osiedlowego poprzez integrację wielu środowisk;

 • pobudzenie życia kulturalnego i zapewnienie mieszkańcom bogatej oferty na spędzanie wolnego czasu;

 • organizację imprez kulturalnych, patriotycznych i sportowych;

 • działania inwestycyjne drogowe i infrastrukturalne;

 • działania na rzecz ochrony środowiska naszej gminy;

 • działania na rzecz edukacji i szkolnictwa.

Ponadto, zgodnie z z określonymi w niniejszej Strategii celami i zamierzeniami Gminy w długim okresie, realizowano także szereg polityk i dokumentów strategicznych, polegających na wykonywaniu zadań własnych Gminy.


STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MICHAŁOWICE NA LATA 2014-2020

W 2020 r., w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałowice na lata 2014-2020 prowadzono poradnictwo specjalistyczne, prowadzono działania na rzecz rodziny, realizowano programy profilaktyczne, prowadzono dom dziennego pobytu, teleopiekę, organizowano prace społecznie użyteczne oraz organizowano wolontariat.

Od 17 lutego 2020 roku 4 osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej rozpoczęły realizację prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Michałowice w wymiarze 40 godzin miesięcznie. Łącznie od 17 lutego 2020 r. do 11 grudnia 2020 r. przepracowano 985 godzin. Prace społecznie użyteczne aktywizują zawodowo osoby, które samodzielnie nie są w stanie podjąć zatrudnienia.


PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MICHAŁOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Łącznie w 2020 r. z zakresu „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” przekazano na podstawie umów kwotę 556.249,36 zł. Z zakresu „Kultury fizycznej i sportu” była to kwota 578.381,00 zł. Wykorzystanie dotacji na koniec 2020 r. wyniosło 93,65%. Większość zadań kończyła się 31 grudnia 2020 r. i po tej dacie zwracane były niewykorzystane kwoty dotacji. Szczegółowe informacje odnośnie realizacji Programu Współpracy Gminy Michałowice z Organizacjami Pozarządowymi w 2020 roku zawarto na podstronie niniejszego raportu Współpraca z NGO.


PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE

Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 r. na terenie Gminy Michałowice objęła: współfinansowanie i kastrację psów i kotów (58 zwierzaków), współfinansowanie i sterylizację suk i kotek (55 zwierzaków). Ponadto oznakowano 87 zwierząt oraz wykonano wiele zabiegów, którymi objęte były przede wszystkim koty wolnożyjące. Na realizację umowy na usługi weterynaryjne, które posłużyły do realizacji niniejszego Programu, wydatkowano 44.306 zł. Realizowano także umowę na przyjmowanie bezpańskich zwierząt do schroniska w Milanówku na kwotę 68.880 zł. W ramach umowy przekazano do schroniska 15 psów, z których 5 zostało odebranych przez właścicieli, natomiast pozostałe znalazły nowy dom w ramach prowadzonej akcji adopcyjnej. Realizowano również umowę na odławianie bezdomnych i wolnożyjących zwierząt z terenu Gminy na kwotę 42.006 zł. Interwencje dotyczyły zarówno zwierząt bezdomnych jak również dzikich i wolnożyjących. Zakupiono także karmę dla kotów za kwotę: 40.000 zł, która była systematycznie przekazywana przeszło dwudziestu wolontariuszom zajmującym się dokarmianiem kotów wolnożyjących.


GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2020

W ramach realizacji Programu w 2020 roku zrealizowano m.in. następujące działania:

 • prowadzono Punkt Informacyjno-Konsultacyjny i poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo dla wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego „Świetliki”;

 • wykupiono 102 godziny zajęć terapeutycznych dla współuzależnionych, w których uczestniczyło 6 osób z gminy Michałowice;

 • zorganizowano wypoczynek letni dla 43 dzieci oraz oraz półkolonie dla 24 dzieci i dla 16 młodzieży;

 • sfinansowano kurs pomocy socjoterapeutycznej dla wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego;

 • współfinansowano koszty działalności Placówki Wsparcia Dziennego oraz koszty szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 • współfinansowano zakup sprtu komputerowego do zdalnej realizacji zadań Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży;

 • sfinansowano wykonanie diagnozy lokalnych zagrożeń w obszarze problemów alkoholowych;

 • zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji programów profilaktycznych;

 • realizowano warsztaty i programy profilaktyczne.

Całościowy koszt realizacji programu w roku 2020 wyniósł 351.096,97 zł.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2020

Grafika przedstawia logo Programu Profilaktyka Dobra Praktyka (narysowana kredą rodzina, czapka akademicka i drzewko rysowane kredą) z napisem "żyj świadomie"

W ramach programu podjęto następujące działania:

 • realizowano programy i warsztaty profilaktyczne w szkołach oraz działania informacyjno-edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz pedagogów i rodziców, m.in. „Nie dopalaj się, bo się spalisz - co warto wiedzieć o narkotykach i dopalaczach”, „Narkotyki i dopalacze – charakterystyka wiodących substancji. Wpływ na zdrowie psychofizyczne. Marihuana – fakty bez mitów”, „Co rodzice powinni wiedzieć o narkotykach i dopalaczach (NSP), Co robić kiedy dziecko zaryzykuje”, „Zanim będzie za późno… - profilaktyka uzależnień od narkotyków” ;

 • sfinansowano diagnozę lokalnych zagrożeń w obszarze narkomanii;

 • prowadzono kampanię "Żyj świadomie. Profilaktyka dobra praktyka";

 • zakupiono materiały edukacyjno-profilaktyczne do realizacji programów profilaktycznych.

Łączny koszt realizacji warsztatów i programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku wyniósł 6.640,00 zł. Całościowy koszt realizacji programu w roku 2020 wyniósł 16.313,68 zł.

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2020-2022

W 2020 roku prowadzono następujące działania mające na celu wsparcie rodzin z Gminy Michałowice:

 • Rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze w 2020 roku zapewniono wsparcie asystenta rodziny.

 • Prowadzono grupę samopomocową w formie Klubu Mam. W spotkaniach brały udział młode mamy wraz ze swymi niemowlętami. Spotkania uczestniczek klubu mają charakter samopomocowo – wsparciowy. W 2020 r. odbyło się 15 spotkań (w tym 11 on-line), liczba ogółem uczestniczek to 14 osób.

 • Prowadzono Placówkę Wsparcia Dziennego "Świetliki". W zajęciach w ciągu roku w formie stacjonarnej brało udział 47 uczestników (42 osoby w formie opiekuńczej, 5 osób w formie podwórkowej).

 • Organizowano szereg spotkań, warsztatów, wydarzeń o charakterze integracyjnym w placówkach oświatowych, placówkach kultury oraz w ramach funduszy sołeckich. Zapewniono dostęp do specjalistycznego poradnictwa w ramach prowadzonego Punktu Poradnictwa Specjalistycznego. Członkowie rodzin mogli korzystać ze wsparcia psychologa, specjalisty ds. uzależnień, specjalisty ds. przemocy, prawnika, jak również doradcy zawodowego.


GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017 – 2020

W 2020 roku w ramach niniejszego programu prowadzono poradnictwo psychologiczne, w szczególności dla dzieci i młodzieży doświadczającej przemocy, rozpowszechniano materiały edukacyjne, prowadzono edukację z zakresu przeciwdziałania przemocy. Funkcjonował zespół interdyscyplinarny i grupy robocze. Pracownicy socjalni pracowali z 27 rodzinami objętych procedurą Niebieskiej Karty, odbyły się 52 spotkania w ramach grup roboczych.


WIELOLETNI PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I DOMU” NA LATA 2019-2023

W Gminie Michałowice pomoc w dożywianiu realizowana jest w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” jak również poza programem. W 2020 roku z pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” skorzystało łącznie 118 osób. 38 osób skorzystało z pomocy w formie posiłku (w tym 29 dzieci), sfinansowano 3.683 posiłków na łączna kwotę 45.270,00 zł oraz przyznano 225 świadczeń na zakup żywności na kwotę 76.727 zł. Łączna wartość programu to kwota 129.770zł z czego 74.552zł stanowi dotacja.


GMINNY PROGRAM DLA RODZIN WIELODZIETNYCH RODZINA 3+ NA LATA 2019-2022

Uchwałą Numer X/131/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice „Rodzina3+” wprowadzono w życie dwa nowe świadczenia, tj. świadczenie na dojazdy dla dziecka uczącego się w szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej w systemie dziennym oraz jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia trzeciego i kolejnego dziecka. W 2020 roku wypłacono 16 świadczeń z tytułu urodzenia 3 i kolejnego dziecka na kwotę 8.000,00 zł. Natomiast ze świadczenia na dojazdy skorzystały 34 rodziny 3+. Łącznie wpłynęło 38 wniosków dotyczących świadczenia na dojazdy, na podstawie których wypłacono 448 świadczeń. Na pokrycie kosztów świadczeń na dojazdy wydatkowano kwotę 19.260,00 zł.


GMINNY PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE WSPIERANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W DOSTĘPIE DO EDUKACJI POPRZEZ ZAPEWNIENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH NA LATA 2016-2020

W 2019 roku rozpoczęto realizację zadania wynikającego z Uchwały Nr XVII/197/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością w dostępie do edukacji poprzez zapewnienie usług transportowych na lata 2016-2020.

W 2020 roku z niniejszego programu skorzystała jedna osoba. Koszt dowozu do placówki wyniósł 3.116,88 zł. W związku z zagrożeniem epidemicznym, program był realizowany tylko przez dwa pierwsze miesiące 2020 roku i został zakończony.


Program Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora - edycja Gminy Michałowice

W 2020r. Gmina Michałowice wydała 51 ogólnopolskich Kart Seniora. Dystrybuowano Magazyn "Głos Seniora", który wydawany jest średnio raz na dwa miesiące i w ilości 100 sztuk przekazywany jest do dystrybucji ośrodka. Gmina została Partnerem kampanii - "Solidarni z Seniorami - Razem damy radę", w ramach której , w związku z izolacją społeczną, spowodowaną zagrożeniem epidemicznym, udostępniono poprzez stronę internetową materiały edukacyjne. Przekazano również pakiety edukacyjno-aktywizacyjne. Więcej szczegółów na ten temat przedstawiono na dedykowanej podstronie niniejszego raportu Karta Seniora.

Grafika prezentuje ulotkę dotycząca usuwania azbestu (grafika robotnika prowadzącego prace na dachu) wraz z informacją liczbową o złożonych wnioskach w latach 2018-2020

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MICHAŁOWICE

W ramach programu Gmina udzieliła dotacji do zdjęcia i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Udzielono pomocy finansowej dla 18 właścicieli nieruchomości. Wydatki na ten cel wyniosły 76.437,11. Dzięki tym działaniom usuniętych zostało 3.714,85 m kw. eternitu.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MICHAŁOWICE NA LATA 2017-2022

W ramach niniejszego programu, w 2020 roku Gmina Michałowice prowadziła działania związane z budową ścieżek rowerowych, budową kanalizacji sanitarnej i wodociągów, segregacji odpadów. Prowadzono również działania zmierzające do poprawy jakości powietrza oraz działania edukacyjne. W ramach niniejszego programu realizowano m.in. następujące działania.

 • wybudowano parkingi Park & Ride z ogólnodostępnymi punktami doładowań samochodów elektrycznych;

 • zakończono budowę trasy rowerowej wzdłuż rzeki Raszynki (2,6 km ścieżki rowerowej - największa inwestycja związana z komunikacją rowerową w Gminie Michałowice);

 • realizowano szereg działań związanych z ochroną powietrza i realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice;

 • wykonano nasadzenia drzew i krzewów oraz zrealizowano nasadzenia na terenie Domu Seniora w Komorowie, wzdłuż ulic Sieradzkiej, Bankowej i Północnej.


Zakup oczyszczaczy powietrza
Ścieżka rowerowa nad rzeką Raszynka

STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI DLA GMINY MICHAŁOWICE NA LATA 2020-2040

Grafika przedstawia Logo Strategii Elektromobilności - kontury samochodu narysowanego z fragmentu kabla na niebieskim tle

Celem niniejszej strategii jest realizacja projektów z zakresu poprawy infrastruktury służącej rozwojowi niskoemisyjnych form transportu. W 2020 roku złożono dwa projekty o dofinansowanie ze środków UE, których uzasadnieniem do aplikacji o środki były zapisy Strategii, a mianowicie:

 • "Inwestujemy w zielono-niebieską infrastrukturę poprzez kompleksowe działania w zakresie łagodzenia klimatu w Pruszkowie i Michałowicach" (środki Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021);

 • „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III” (środki Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020).

15 czerwca 2020 r. odbyły się także warsztaty z elektromobilności, których głównym celem było poznanie oczekiwań mieszkańców w sprawie rozwoju Gminy Michałowice w kierunku miejsca przyjaznego pojazdom elektrycznym oraz nowoczesnym technologiom.

PROGRAM WODOŁAPACZ


Grafika przedstawia logo Programu Wodołapacz - beczkę, chmurkę z deszczem oraz konewkę i roślinkę w doniczce

Wodołapacz to program dotacji do zakupu przydomowych prostych instalacji retencyjnych. Mieszkańcy gminy mogą liczyć na dotację w wysokości do 900 zł brutto, jednakże nie więcej niż 100% poniesionych kosztów zakupu prostego systemu pozyskania deszczówki. Dotacja udzielana jest wyłącznie na zakup do 6 elementów (maksymalnie po dwa każdego rodzaju) systemu deszczowego obejmującego:

 • zbiornik na deszczówkę,

 • pompę do beczki,

 • zbieracz wody deszczowej

W toku realizacji Programu Wodołapacz w 2020 roku:

 • wpłynęło 318 wniosków;

 • podpisano 202 umowy;

 • rozliczono 188 wniosków;

 • 28 wniosków nie zakwalifikowało się (rezygnacja osoby wnioskującej/ nieuzupełnienie złożonego wniosku).

Na realizację Programu Wodołapacz w 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 151.638,73 zł.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MICHAŁOWICE


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem, który na podstawie przeprowadzonej obszarowej inwentaryzacji zużycia energii finalnej, pozwala na zidentyfikowanie sektorów oraz obszarów zlokalizowanych na terenie gminy, które charakteryzują się zwiększonym zużyciem energii.


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pokazuje w jaki sposób ograniczyć emisje CO₂ na terenie Gminy poprzez:

 • redukcję emisji gazów cieplarnianych,

 • zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

 • redukcje zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.


Gmina Michałowice, chcąc w perspektywie finansowej UE 2014-2020 pozyskać pieniądze m.in. na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, opracowała tego typu dokument.


W 2020 roku złożono dwa projekty o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, których uzasadnieniem do aplikacji o środki były zapisy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:

 • „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III” (środki Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020).

 • „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach” (środki Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020).

program ograniczenia niskiej emisji


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice to dokument strategiczny, opisujący kierunki do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj. cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także podniesienie efektywności energetycznej oraz poprawy postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. Dokument wskazuje uzasadnienie realizacji projektów Gminy ubiegających się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. W ramach realizacji niniejszego Planu, w 2020 roku podjęto m.in. następujące działania:

 • realizowano program udzielania dotacji celowej z budżetu gminy polegający na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe;

 • przygotowano nowy, atrakcyjniejszy program udzielania dotacji do wymiany pieców węglowych, tj. Lokalny Program Piecowy;

 • prowadzono szereg działań edukacyjnych, m.in. zamieszczanie informacji na stronie gminy i Facebooku dotyczących ochrony powietrza;

 • zakupiono i przekazano gminnym placówkom przedszkolnym 74 profesjonalne oczyszczacze powietrza;

 • zakupiono i przekazano na potrzeby Komisariatu Policji w Michałowicach analizator spalin i dymomierz;

 • przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców Gminy Michałowice w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;

 • kontrolowano paleniska domowe - przeprowadzono 181 kontroli interwencyjnych i planowanych,

 • wymieniono i tym samym zlikwidowano 50 pieców węglowych.

Grafika Lokalnego Programu Piecowego - zółto-zielone tło z grafiką pieca oraz informacją o dofinansowaniu do 7000 zł

GMINNY PROGRAM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2020 ROKU

Celem programu jest wsparcie mieszkańców dla których opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może stanowić nadmierne obciążenie ze względu na sytuację życiową lub dochodową oraz wsparcie w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia potrzeb poprawy warunków życia. W 2020 r. rozpatrzono 784 wnioski o przyznanie dopłaty. Dopłaty przyznano dla 1.070 osób. Zrealizowano 7.452 dopłat w skali całego roku. Wartość zrealizowanych dopłat to kwota 111.947,55 zł.


GMINNY PROGRAM OSŁONOWY UMOŻLIWIAJĄCY PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

Niniejszy program został przyjęty do realizacji na mocy uchwały Nr X/130/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego umożliwiającego przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na lata 2019-2022”. W 2020 roku rozpatrzono dwa wnioski, które dotyczyły wykonania projektów przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego. Łączna kwota wydatkowana na ten cel w 2020 roku wyniosła 50.023,16 zł.


WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

W 2020 r. zakończyła się budowa budynku komunalnego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej 8. Nowo wybudowany obiekt to budynek mieszkalny 4 lokalowy, parterowy z poddaszem użytkowym, wznoszony w technologii tradycyjnej murowanej z instalacjami wod.-kan., elektryczną, teletechniczną, c.o. i przyłączami oraz z zagospodarowaniem terenu. Trzy z czterech lokali w budynku zostały przeznaczone na mieszkania komunalne i przekazane już rodzinom. Czwarty lokal został przekazany w użytkowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na mieszkanie opieki wytchnieniowej. Wartość realizacji została określona na kwotę 999.281,76 złotych brutto.

Podnosząc standard gminnych lokali mieszkaniowych w 2020 r. dodatkowo wykonano:

 • remont oraz budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku socjalnym przy ul. Kasztanowej 8C w Komorowie;

 • budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Kasztanowej 10B w Komorowie.

Wartość realizacji powyższych robót to 83.572,44 zł.

Zdjęcie przedstawia wybudowany budynek socjalny przy ul. Sieradzkiej w Komorowie

MICHAŁOWICKI PROGRAM DEINSTYTUCJONALIZACJI SYSTEMU WSPARCIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH

Niniejszy projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w lokalnej społeczności. W ramach realizacji programu w 2020 r. zrekrutowano 43 uczestników oraz realizowano usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Seniora. Zakupiono 40 teleopasek, z czego 23 teleopaski przekazano do testowania w ramach usługi teleopieki. Zakupiono także sprzęt rehabilitacyjno-wspomagający.


STRATEGIA PROMOCJI GMINY MICHAŁOWICE

W ramach niniejszej Strategii w 2020 roku organizowano wydarzenia promocyjno-kulturalne, wydarzenia promocyjno-sportowe oraz realizowano Politykę Informacyjną Gminy. Więcej informacji dotyczących promocji Gminy w 2020 roku zawarto na podstronach raportu Działalność sportowa oraz Działalność kulturalna.


STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE

Niniejszy dokument określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2020 roku Rada Gminy Michałowice uchwaliła 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2018-2020

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018-2020 był realizowany zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 8/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 9 stycznia 2018 roku.


LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY MICHAŁOWICE NA LATA 2016-2023

Program rewitalizacji to program odnowy, mający na celu prowadzenie różnorodnych przedsięwzięć, które spowodują ożywienie tych części gminy, w których dzisiaj skupiają się niekorzystne zjawiska społeczne, gospodarcze, przestrzenne. Program koncentruje się na dwóch zasadniczych elementach: pierwszy dotyczy opracowania diagnozy sytuacji w gminie, wskazania obszarów kryzysowych, które są zdegradowane i które mają największe potrzeby odnowy w aspektach społecznych i gospodarczych. Drugi element to określenie zakresu realizacji programu, który zawierać będzie projekty działań i inwestycji planowanych do realizacji przez różne podmioty i instytucje (urząd gminy, organizacje pozarządowe, sektor prywatny). W ramach Programu Rewitalizacji do mieszkańców obszarów kierowane są działania społeczne, które będą pomocne dla osób wymagających wsparcia, a jednocześnie wzmocnią aktywność społeczności lokalnej. Poza wyżej wymienionymi działaniami równocześnie są prowadzone projekty infrastrukturalne i gospodarcze, które wspierać będą lokalną przedsiębiorczość oraz projekty porządkujące przestrzeń wspólną w zakresie odnowy budynków, tworzenia skwerów, obszarów rekreacji. Działania te stanowić będą kwintesencję Programu Rewitalizacji. W 2020 roku podjęto m.in. następujące działania w ramach niniejszego Programu:

 • przygotowano projekt rewitalizacji okolic Al. Jana Pawła II w Komorowie i ul. Szkolnej i Spacerowej w Michałowicach - koszt 144.771 zł;

 • remont zbiornika w Komorowie Wsi przy ul. Głównej.


LOKALNY PROGRAM OSŁONOWY "GMINA BEZ SMOGU"

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXV/311/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2020 r. Realizacja Programu rozpoczęła się w 2021 roku.

program wymiany pieców

Program udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice w ramach prowadzonej polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) – Uchwała nr XXX/380/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 r.

Program był realizowany w latach 2018-2020. W ramach Programu w 2020 roku:

 • wpłynęły 62 wnioski;

 • podpisano 56 umów;

 • zrealizowano 50 wymian na łączną kwotę 338.612,06 zł;

 • 12 wniosków nie zakwalifikowało się (rezygnacja osoby wnioskującej/ nieuzupełnienie złożonego wniosku).

Według harmonogramu rzeczowego realizacji PONE w latach 2019-2024 zakładana ilość corocznie wymienianych pieców węglowych (41) została uzyskana z nawiązką.

Realizacja programu wymiany pieców węglowych przez Gminę Michałowice w latach 2016-2020 na tle innych JST

*łącznie piece węglowe i gazowe