MIESZKAŃCY


Liczba mieszkańców na koniec 2020 roku

18 492

+0,93%

do roku 2019

Źródło danych: GUS


562

Zameldowania na

pobyt stały

331

Wymeldowania

pobytu stałego

143

Liczba

urodzeń

170

Liczba

zgonówW 2020 roku liczba ludności w Gminie Michałowice wzrosła o 0,93% w stosunku do roku poprzedniego. Trend wzrostowy w gminie utrzymuje się od kilku lat i jest spowodowany przede wszystkim znaczną przewagą osób dokonujących zameldowań na pobyt stały nad osobami, które decydują się na wymeldowanie pobytu stałego. Wzrost liczby mieszkańców wskazuje na atrakcyjność gminy.Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat

Wykres przedstawiający strukturę Gminy Michałowice w 2020 r. według ekonomicznych grup wieku
Wykres przedstawiający piramidę wiekową mieszkańców Gminy Michałowice w 2020 r.


Dynamika zmian liczby ludności

Wykres przedstawiający dynamikę zmiany liczby ludności Gminy Michałowice w latach 2015-2020