Inwestycje


Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych w 2020 r.

29 733 376
-4,71%
do roku 2019


Główne kierunki inwestycyjne Gminy Michałowice w 2020 r.

Wykres przedstawiający główne kierunki inwestycyjne Gminy w 2020 r.


INWESTYCJE DROGOWEUlica Bodycha w Regułach

Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kolonii

Koszt: 1.409.810,00


Wykonano dokumentację projektową przebudowy odcinka od ulicy Spisaka do ulicy Sosnkowskiego o długości ok. 502 mb. Dokonano niezbędnych zgłoszeń wykonania robót w branżach drogowej, sanitarnej i telekomunikacyjnej. Zadanie zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających z końcem roku 2020.


Ul. Bankowa w Komorowie

Przebudowa ul. BANKOWEJ W KOMOROWIE

Koszt: 1.398.510,00


Zakres prac obejmował budowę odwodnienia w tej ulicy, skablowanie sieci elektroenergetycznej, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowe z elementami spowalniania ruchu, nowych chodników i zjazdów.


Ul. Nałkowskiej w Granicy

modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych

Koszt: 1.397.521,39


W ramach zadania wykonano nawierzchnie: ul. Nałkowskiej w Granicy, długość ok. 225,00 mb; ul. Modrzejewskiej w Granicy, długość ok. 410,00 mb; ul. Wspólna w Nowej Wsi, długość ok. 270,00 mb; ul. Szara w Michałowicach Wsi, długość ok. 280,00 mb; ul. Zielona w Regułach, długość ok. 330,00 mb; ul. Wąska w Pęcicach, długość ok. 500,00 mb; ul. Ogrodowa w Komorowie, długość ok. 240,00 mb; ul. Kolejowa w Michałowicach; długość ok. 550,00 mb.


Ul. Stokrotek w Nowej Wsi

Budowa ul. stokrotek w nowej wsi

Koszt: 1.128.441,48


Wykonano 575,0 mb drogi o nawierzchni z kostki bet. wraz z chodnikiem, miejscami parkingowymi, odwodnieniem i kanałem technologicznym.


Ul. Sieradzka w Komorowie

Przebudowa ul. sieradzkiej w Komorowie

Koszt: 339.943,05


Zakres prac na ul. Sieradzkiej obejmował wykonanie nowej nawierzchni oraz odwodnienia tej drogi Inwestycja została zakończona we wrześniu 2020 r.


Ul. Północna w Komorowie

Przebudowa ul. północnej w Komorowie

Koszt: 277.183,58


Wykonano 117,0 mb drogi o nawierzchni z kostki bet. wraz z odwodnieniem.


Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie

Przebudowa ul. różanej i wrzosowej w komorowie

Koszt: 268.904,18


We wrześniu zakończyły się prace związane z przebudową ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie. To była kompleksowa przebudowa tych ulic, która objęła remont nawierzchni dróg, przebudowę odwodnienia oraz sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej.


Przebudowa odwodnienia ul. Reja w Granicy

Przebudowa odwodnienia ul. reja w granicy

Koszt: 185.947,53


Wykonano systemy rozsączająco-chłonne na odcinku od ulicy Pruszkowskiej do Modrzejewskiej.


Przebudowa ul. Źródlanej i Bez Nazwy

Przebudowa ul. Źródlanej i bez nazwy w pęcicach

Koszt: 152.141,93


W ramach zadania wykonano 1 375,0 mb drogi o nawierzchni tłuczniowej.INWESTYCJE WODOCIĄGOWE, KANALIZACYJNE i odwodnienioweBudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i suchym lesie

Koszt: 2.077.985,47


W ramach robót wykonano: 1) sieć wodociągowoą w ul. Rodzinnej o dł. L=1856,5 mb wraz z przebudową 53 szt. przyłączy wód. 2) sieć wodociągową w ul. Ks. M. Woźniaka o dł. L=833,6 mb wraz z przebudową 27 szt. przyłączy wód. 3) dok. proj. - koszt budowy sieci wodociągowej w ul. Rodzinnej w Sokołowie. Zadanie dot. budowy sieci wodociągowej w ul. Wąskiej ul. Zaułek i ul. Parkowej w Pęcicach o dł. L=991,0 mb i przebudowy 21 szt. przyłączy zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających z końcem roku 2020. Część zadania została już zrealizowana, pozostała część w trakcie realizacji.


Rów U-1 odwadniający

przebudowa rowu u-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki raszynki

Koszt: 1.722.032,80


Etap IIIb zakończony w 2020 r. obejmował budowę kolektora wzdłuż Al. Jerozolimskich, na odcinku od granicy POW (ul. Spisaka) w Opaczy-Kolonii do ul. Sosnkowskiego w Ursusie, w tym m.in. 468 mb kanałów rurowych, 3173 m2 nawierzchni (kostka brukowa, asfalt, płyty betonowe, płyty EKO, zieleń), komora K1. Etap IV (Pruszków) zrealizowany w 83%. W pozostałej części (przebudowa sieci ciepłowniczej) zadanie zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających z końcem roku 2020.Zdjęcie przedstawia koparkę

Przebudowa sieci kanalizacyjnej w regułach


Koszt: 836.400, 00


Wybudowano sieć kanalizacji w ul. Królewskiej i ul. Zacisznej: z rur Dz400mm z PP litych SN12 o długości 41,40 mb, z rur Dz200mmz PVC litych SN8 o długości 28,00 mb, z rur Dz160mm z PVC litych SN8 o długości 5,0 mb oraz renowacja studni rewizyjnych w ul. Królewskiej i w ul. Kuchy w tym: w ul. Kuchy zastosowano 6 szt. studni GRP DN1000 SN10000, w ul. Królewskiej zastosowano 2 szt. studni GRP DN1000 SN10000 oraz 2 szt. studni GRP DN900 SN10000.


Zbiornik retencyjny w Komorowie Wsi

modernizacja zbiornika retencyjnego w komorowie wsi

Koszt: 678.621,43


Wykonano remont rowu opaskowego "B" na dł. 600 m, polegający na: karczowaniu drzew i krzewów, odmuleniu koryta rowu, umocnieniu stopy skarpy kiszką faszynową oraz wymianie przepustu o średnicy 1,2 m oraz 0,6 m.


Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dz. 458/1 boczna od Polnej w Nowej Wsi

Koszt: 221.743,82


Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości L=119,6 mb. Wybudowano sieć wodociągową o długości L=105,0 mb.


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy w tym: m.in. Dębowej (dok.), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok.), Kubusia Puchatka, boczna od ul. Długiej w Granicy, ul. Starego Dębu w Komorowie

Koszt: 67.650,00


W ramach zadania wykonano tylko sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Cyprysowej w Granicy.TRASY ROWEROWEŚcieżka rowerowa wzdłuż Raszynki

budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Raszynki

Koszt: 2.086.326,00


Zaprojektowano i wybudowano ścieżkę rowerową wzdłuż rzeki Raszynki na odcinku od ul. Aleja Powstańców Warszawy w Regułach do ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi o długości ok. 2 626,40 mb. Zadanie zrealizowane w ramach projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II".Symbol roweru

budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem

Koszt: 352.520,01


W ramach zadania wykonano dokumentacje projektowe ścieżek w Al. Samorządu Terytorialnego (na odcinku od ul. Zielonej do Alei Powstańców Warszawy o długości ok. 915 mb wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym) i w ul. Szkolnej (na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Kolejowej o długości 749 m). Dokonano niezbędnych zgłoszeń wykonania robót. Zadanie zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających z końcem roku 2020 (ścieżka w Al. Topolowej). Zadanie wieloletnie.inwestycje w mieszkaniowy zasób gminy

Budowa budynku socjalnego


Budowa budynku socjalnego

Koszt: 494.751,67


W 2020 r. zakończyła się budowa budynku komunalnego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej 8. Inwestycja była realizowana w latach 2019-2020. Wartość realizacji całego zadania została określona na kwotę 999.281,76 zł brutto. Nowo wybudowany obiekt to budynek mieszkalny 4 lokalowy, parterowy z poddaszem użytkowym wznoszony w technologii tradycyjnej murowanej z instalacjami wod-kan., elektryczną, teletechniczną, c.o. i przyłączami oraz z zagospodarowaniem terenu. Trzy z czterech lokali w budynku zostały przeznaczone na mieszkania komunalne i przekazane już rodzinom. Czwarty lokal został przekazany w użytkowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na mieszkanie opieki wytchnieniowej.

REMONTY LOKALI MIESZKALNYCH

Koszt: 83.572,44


Podnosząc standard gminnych lokali mieszkaniowych w 2020 r. dodatkowo wykonano:

 • remont oraz budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku socjalnym przy ul. Kasztanowej 8C w Komorowie,

 • budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Kasztanowej 10B w Komorowie.inwestycje oświatoweszkoła w Michałowicach


Zrealizowano 5 zadań:

1) Zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji dla przebudowy wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach.

Zakres prac będzie obejmował:

 • przebudowę szatni i sanitariatów,

 • przebudowę pomieszczeń dla nauczycieli i magazynków sprzętu sportowego,

 • budowę widny z nowym żelbetowym szybem windowym.

 • rozbudowę i przebudowę sali sportowej,

 • budowę trybun dla ok. 190 uczniów/widzów,

 • budowę dwóch toalet dla niepełnosprawnych,

 • ocieplenie ścian zewnętrznych całej sali sportowej wraz z zapleczem,

 • zmiany w otoczeniu budynku i przywrócenie planem miejscowym wymaganej powierzchni biologicznie czynnej na terenie szkoły, przez integrację i rozbiórkę,

 • utwardzenie nawierzchni sportowych w kilku miejscach, gdzie przywrócone mają być trawniki na gruncie rodzimym.

Po zakończeniu realizacji obu etapów w Gminie powstanie pełnowymiarowa hala sportowa z boiskiem o wymiarach 19,0x36,0 umożliwiającym między innymi przeprowadzenie rozgrywek sportowych piłki siatkowej, koszykówki, tenisa rangi mistrzowskiej lub ogólnopolskiej. Istniejący obiekt szkolny zostanie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę dźwigu windowego. Na realizację zadania Gmina Michałowice złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG. Końcowy termin realizacji przedmiotu umowy został ustalony do dnia 20 sierpnia 2022 r.

Wartość opracowania dokumentacji: 216.480,00 zł.

Wartość zadania: 7.774.843,01 zł.


2) Wykonano modernizację szkoły w Michałowicach.

Zakres robót obejmował m.in.

 • modernizację istniejących pomieszczeń szkolnych,

 • modernizację szkolnego patio,

 • naprawę pokrycia dachu nad częścią A budynku,

 • przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektu na potrzeby świetlicy.

Zmiana sposobu użytkowania nastąpiła w najstarszej części budynku Szkoły w Michałowicach Część pomieszczeń mieszkalnych zlokalizowanych na parterze budynku A przekształcono na pomieszczenia dydaktyczne. W wyniku tych zmian udało się pozyskać dodatkową salę na cele dydaktyczne.

Wartość zadania: 441.018,69 zł.


3) Opracowano dokumentację projektową dla termomodernizacji szkoły w Michałowicach.

Dokumentacja swym zakresem obejmuje ocieplenie obiektu w częściach od A do E, remont dachu w częściach od A (częściowo) do D remont elewacji część A, D, E, remont schodów wejściowych oraz pochylni dla niepełnosprawnych, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz budowę źródła ciepła w oparciu o absorpcyjne pompy ciepła gazowe i kotły kondensacyjne wraz z niezbędną przebudową instalacji gazowej oraz robotami towarzyszącymi. Planowany termin zakończenia robót ustalono do 16 sierpnia 2022 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Na realizację zadania Gmina Michałowice złożyła dwa wnioski o dofinansowanie. Pierwszy w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG, drugi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Wartość opracowania dokumentacji: 153.135,00 zł.

Wartość zadania: 5.861.995,44 zł.


4) Wykonano modernizację istniejącego przyłącza wodociągowego.

Wartość zadania: 23.247,00 zł.


5) Wykonano wymianę nawierzchni na istniejącym placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Michałowicach.

Nowa nawierzchnia placu zabaw została wykonana z mat przerostowych.

Wartość zadania: 91.571,89 zł.


Modernizacja obiektów szkolnych - Szkoła w Michałowicach (zdjęcie nr 1)
Modernizacja obiektów szkolnych - Szkoła w Michałowicach (zdjęcie nr 2)
Modernizacja obiektów szkolnych - Szkoła w Michałowicach (zdjęcie nr 3)


szkoła w nowej wsi


Zrealizowano 3 zadania:

1) Wykonano roboty modernizacyjne.

Zakres robót obejmował:

 • modernizację pomieszczenia świetlicy w zakresie wymiany podłogi i drzwi, malowania ścian,

 • montaż klimatyzacji w pomieszczeniach przedszkolnych, sali rekreacyjnej oraz świetlicy,

 • cyklinowanie i lakierowanie podłogi w sali rekreacyjnej.

Wartość zadania: 261.420,70 zł.


2) Opracowano dokumentację projektową na remont istniejącej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym znajdującej się w najstarszej części budynku Szkoły w Nowej Wsi.

Na koniec 2020 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego na realizację. Planowany termin zakończenia robót ustalono na koniec sierpnia 2021 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej za wartość 498.169,11 zł.

Wartość opracowania dokumentacji: 33.210,00 zł.

Wartość zadania: 498.169,11 zł.


3) Opracowano dokumentację projektową oraz przystąpiono do jej realizacji na budowę wiat rowerowych wraz ze stojakami rowerowymi, stojakami na hulajnogi i deskorolki.

Wiaty rowerowe przyjęto jako rozwiązania systemowe. Z uwagi na ochronę systemu korzeniowego istniejących drzew zaprojektowano na części dziedzińca rozwiązanie, polegające na zastosowaniu tzw. chodnika podwieszonego –ażurowej, wyniesionej ponad nabiegi korzeniowe drzew platformy – ruszt z systemowych ażurowych krat pomostowych. Takie rozwiązanie umożliwi zasadzenie roślin zimozielonych, bezpośrednio pod rusztem. W pozostałej części dziedzińca planuje się wykonanie nawierzchni mineralnej – przepuszczalnej z eliptyczną częścią zieloną. Budowa wiat zakończyła się w marcu 2021 r.

Wartość opracowania dokumentacji: 19.926,00 zł.

Wartość zadania: 489.902,95 zł.


budowa wiat rowerowych przy ZSP w Nowej Wsi
Modernizacja obiektów szkolnych - Nowa Wieś (zdjęcie nr 1)
Modernizacja obiektów szkolnych - Nowa Wieś (zdjęcie nr 2)


szkoła w KOMOROWIE


Zrealizowano 4 zadania:

1) Zakończono remont kuchni w szkole.

W 2020 r. zakończono remont kuchni w szkole. Prace zostały rozpoczęte już w 2019 r. Przedmiotem inwestycji była modernizacja wentylacji i instalacji elektrycznych w kuchni oraz wymiana posadzki, tynkowanie i malowanie ścian i wymiana drzwi wejściowych.

Wartość zadania: 171.848,22 zł.


2) Wykonano modernizację sal lekcyjnych.

Wykonano modernizację pomieszczeń sal lekcyjnych na II piętrze w budynku nr 2 oraz wymianę instalacji elektrycznej na sali gimnastycznej.

Wartość zadania: 151.290,00 zł.


3) Opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy placu zabaw dla klas początkowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie oraz przystąpiono do jej realizacji.

Zakończenie budowy nastąpiło w kwietniu w 2021 r. Inwestycja dotyczy: rozbiórki elementów betonowych oraz instalacji wyposażenia placu zabaw wraz ze stworzeniem stref bezpieczeństwa, budowie małego boiska, ławek, ogrodzenia, oświetlenia, stojaków na rowery.

Wartość opracowania dokumentacji: 8.979,00 zł.

Wartość zadania: 278.825,01 zł.


4) Opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie oraz przystąpiono do jej realizacji.

Inwestycja dotyczy dostosowania istniejącego boiska sportowego do wymogów boiska do piłki nożnej. Zakończenie budowy nastąpiło w marcu 2021 r.

Wartość opracowania dokumentacji: 6.150,00 zł.

Wartość zadania: 337.981,86 zł.

Modernizacja obiektów szkolnych - ZSO w Komorowie
ZSO w Komorowie - remont kuchni
Zdjęcie przedstawia plac zabaw
Zdjęcie przestawia huśtawkę
Zdjęcie przedstawia boisko sportowe


Zdjęcie przedstawia boisko sportowe


przedszkole w nowej wsi


Wykonano modernizację terenu zagospodarowania wokół Przedszkola w Nowej Wsi w tym ciągów komunikacyjnych i wejść do budynku przedszkola i biblioteki, remontu okładziny tarasu oraz wymianę barierek.

Wartość zadania: 332.670,65 zł.

Modernizacja Przedszkola w Nowej Wsi - zdjęcie nr 1
Modernizacja Przedszkola w Nowej Wsi - zdjęcie nr 2
Modernizacja Przedszkola w Nowej Wsi - zdjęcie nr 3


PRZEDSZKOLE W REGUŁACH


Zakończono rozpoczęte w 2019 r. prace związane z opracowaniem dokumentacji dla budowy energoefektwnego przedszkola w Regułach. Koszt opracowanej dokumentacji: 571.950,00 zł.

Główne założenia projektu:

 • pełny program dydaktyczny z uwzględnieniem wyrównywania dysfunkcji i dostępność dla osób z ograniczeniami ruchowymi;

 • pełny program żywieniowy z jadalnią dla dzieci starszych;

 • enerogoefektywność i proekologiczność budynku.


Wokół przedszkola powstanie parking, obiekty małej architektury, w tym wiata i stojaki na rowery, zostanie posadzona zieleń o powierzchni ponad 0,5 ha, w tym nasadzone drzewa (67), krzewy i krzewinki, założone zostaną tez ogródki dydaktyczne. Powierzchnia użytkowa przedszkola będzie wynosiła ok. 2.000 m2. Parter: wokół centralnego patio doświetlającego wnętrze zaprojektowano hol wejściowy oraz 9 sal dydaktycznych z zapleczem szatniowo-sanitarnymi, z których dwie przystosowane są do pełnienia w przyszłości funkcji: sali rekreacyjnej oraz sali do zajęć ruchowych. Na parterze zaplanowano także kuchnię obsługującą wszystkie sale dydaktyczne oraz jadalnię dla dzieci starszych, z myślą głównie o uczniach klas 0. Piętro: umieszczone będą tam sale do zajęć indywidualnych i do terapii, pomieszczenia biurowo-administracyjne, oraz pomieszczenia techniczne.

Głównym materiałem na elewacjach oraz we wnętrzu obiektu jest naturalne drewno modrzewiowe, które nadaje przyjazny i naturalny charakter budynkowi, a przy tym jest tradycyjnym polskim materiałem elewacyjnym. W obiekcie zdecydowano się na duże przeszklenia, otwierając przestrzeń wewnętrzną na otaczającą zieleń. Sale są duże, jasne, zapewniające dobre warunki dla przebywania w nich najmłodszych, na co wpływają także zaproponowany dobór materiałów i kolorystyka wnętrz.


Rozwiązania proekologiczne:

W budynku zastosowano wiele rozwiązań proekologicznych, m.in. pompę ciepła, panele fotowoltaiczne, sterowanie oświetleniem sztucznym (daylight control), oświetlenie typu LED a także podziemny zbiornik wody deszczowej służący do gromadzenia deszczówki używanej do podlewania zieleni.

Pod koniec roku ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy. Końcowy termin realizacji przedmiotu umowy został ustalony III kwartał 2022 r.

Wartość zadania: 20.004.628,98 zł


Przedszkole w Regułach - koncepcja
Przedszkole w Regułach - koncepcjaPOZOSTAŁE zrealizowane zadania inwestycyjne w 2020 r.Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych

Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach małych

Koszt: 1.260.403,12


Wyłoniono wykonawcę zamierzenia budowlanego oraz rozpoczęto prace budowlane. Realizacja przedsięwzięcia polega na rozbudowie istniejącego budynku od strony wschodniej o prostopadły trakt z salą ćwiczeń i dwie niskie przybudówki od strony zachodniej z zapleczem sali i toaletami. Wykonane również zostaną roboty dotyczące rozwiązań komunikacyjnych i związanych z zagospodarowaniem terenu. Prace budowlane zostaną zakończone w 2021 r.Pawilon - koncepcja

Budowa pawilonu kontenerowego

Koszt: 199.622,85 zł


W 2020 r. rozpoczęto budowę wolnostojącego, parterowego budynku rekreacji indywidualnej w formie pawilonu kontenerowego w ramach zadań budżetowych: "Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury”. W zakresie zamierzenia inwestycyjnego, oprócz budowy budynku, znalazło się również zagospodarowanie terenu dojścia i dojazdu oraz budowa instalacji elektrycznej. W tym samym roku rozpoczęto realizację zamierzenia, zakończenie budowy planowane jest na początku 2021 r. Realizacja tej inwestycji jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.Modernizacja obiektu przedszkolnego i biblioteki - przedszkole w Nowej Wsi

modernizacja pomieszczeń biblioteki w nowej wsi

Koszt: 97.183,36


Prace zostały wykonane w dwóch etapach rozpoczęły się jeszcze na koniec 2019 r. zakończyły się w marcu 2020 r. Dzięki generalnej modernizacji pomieszczeń biblioteka składa się obecnie z przestrzennych, jasnych sal: sali głównej z księgozbiorem dla dzieci, przeznaczonej także na zajęcia edukacyjne i warsztaty, połączonej z wypożyczalnią książek i audiobooków dla młodzieży; sali informatycznej z czytelnią oraz sali z księgozbiorem dla dorosłych. Dzięki wykonanej modernizacji czytelnicy dostali większe, bezpieczniejsze i piękniejsze miejsce do rozwijania swoich potrzeb czytelniczych.Zdjęcie przedstawia cmentarz z czasów I wojny światowej

remont zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach


W 2020 r. roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach. Cmentarz wpisany jest do rejestru zabytków. Zakres prac obejmuje min. otworzenie bramy wjazdowej oraz furtek, wymianę krzyży drewnianych, naprawę obrzeży betonowych mogił, remont ogrodzenia i wzmocnienie istniejącej skarpy cmentarnej. Dokumentacja będzie kompletna już w 2021.

Wartość opracowania dokumentacji: 24.600,00 zł.


Pozostałe zadania inwestycyjne zrealizowane w 2020 r.