INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


WODA I ŚCIEKI534 tys.

m3 sprzedanej wody

pitnej dla mieszkańców

3,29 km

nowej sieci

wodociągowej

108 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

96,7%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

675 tys.

m3 odebranych ścieków

od mieszkańców

1,54 km

nowej sieci

kanalizacyjnej sanitarnej

128 szt.

nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej

90,0%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej sanitarnejODPADY KOMUNALNEwydatki na gospodarkę odpadami w 2020 r.

9 850 781

+101,43%

do roku 2019


Wzrost kosztów ponoszonych przez Gminę Michałowice w zakresie odbioru odpadów komunalnych jest skutkiem wzrostu masy odpadów odebranych od mieszkańców oraz wzrostu stawek jednostkowych unieszkodliwiania odpadów w zakładzie unieszkodliwiania odpadów.


Bilansowanie systemu w 2020 r.

Wykres przedstawiający bilansowanie systemu gospodarowania odpadami w 2020 r.

W 2020 r. system gospodarki odpadami nie uległ zbilansowaniu. Różnica między wydatkami a dochodami opiewała na kwotę 3.894.917,54 zł. Z podobnym problemem Gmina Michałowice borykała się w 2019 r., przez co dnia 3 grudnia 2019 r. została podjęta uchwała zmieniająca stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2020 r. obowiązywały wyższe stawki, tj. 33,00 zł (+22,00 zł) za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny od osoby zamieszkującej na nieruchomości, zaś 66,00 zł (+44,00 zł) za odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Podwyżka stawek opłat nie rozwiązała jednak problemu bilansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi z uwagi na kolejny znaczący wzrost kosztów ich zagospodarowania.


11 109

Odebrane odpady

komunalne (tony)

6 377

Odebrane odpady

segregowane (tony)

4 641

Odebrane odpady

niesegregowane (tony)

Struktura zebranych odpadów w 2020 r.TRANSPORT PUBLICZNYwydatki na transport i łączność w 2020 r.

28 939 138

-1,28%

do roku 2019

Wydatki poniesione na transport i łączność w 2020 r. są porównywalne do wydatków jakie Gmina poniosła w 2019 r. W głównej mierze obejmują one zadania inwestycyjne w zakresie remontów, budowy i przebudowy dróg lokalnych, chodników, ścieżek rowerowych i innej infrastruktury drogowej. Więcej na temat zadań inwestycyjnych zrealizowanych w obszarze infrastruktury drogowej przedstawiono w zakładce Inwestycje.

Struktura wydatków na transport i łączność w 2020 r.

Wykres przedstawiający strukturę wydatków na transport i łączność w 2020 r.


8

Liczba linii

autobusowych

35,4

Długość linii

autobusowych (w km) na terenie Gminy
w jednym kierunku

35

Liczba nowych publicznych miejsc parkingowych


Zdjęcie przedstawia ścieżkę rowerową wzdłuż rzeki Raszynki

ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Raszynki


3,26

Długość nowo wybudowanych

dróg gminnych (w km)

2,91

Długość wyremontowanych dróg gminnych (w km)

2,63

Długość nowo wybudowanych ścieżek rowerowych (w km)

0,26

Długość wybudowanych

chodników (w km)gospodarka mieszkaniowawydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2020 r.

3 135 553

-17,95%

do roku 2019


29

Liczba obowiązujących umów najmu gminnych lokali mieszkalnych w 2020 r.

0

Liczba zawartych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2020 r.

3

Liczba rozwiązanych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2020 r.


4

Liczba obowiązujących umów najmu lokali socjalnych w 2020 r.

0

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2020 r.

0

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2020 r.