GOSPODARKA


LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆWpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2020 r.:

3 515

-3,89%

do roku 20192 970

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

182

Liczba wniosków o wpis do rejestru REGON

111

Liczba wniosków o wypis z rejestru REGONPodatki dla przedsiębiorców w 2020 r.

Stosowanie niższych niż maksymalne stawek podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w przypadku gruntów o powierzchni do 1.500 m2 , a także budynków o powierzchni użytkowej do 1.000 m2 na terenie Gminy Michałowice stanowi wyraz dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego Gminy. Potwierdzają to chociażby dane o liczbie podmiotów wpisanych w 2020 r. do rejestru REGON. Wysokość obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową Gminy, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju.


Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie Michałowic są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2020 r. wysokość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca uległa niewielkiemu pogorszeniu i wyniosła 3.515,11 zł, podczas gdy w 2019 r. było to 3.657,47.zarządzanie przestrzeniąOdpowiednie zarządzanie przestrzenią w Gminie ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty. Kształtowanie polityki przestrzennej jest kompleksowe, co wpływa na właściwe kształtowanie i zachowanie ładu przestrzennego, a jednocześnie procesy inwestycyjne są szybsze i sprawniejsze. Nowe plany miejscowe wpływają korzystnie na zagospodarowanie niezabudowanych jeszcze terenów. W Gminie Michałowice większa część powierzchni objęta jest MPZP, co roku jednak podejmowane są nowe uchwały w sprawie objęcia kolejnych terenów miejscowymi planami oraz uchwały mające na celu dokonanie zmian w obowiązujących planach. Taki stan wpływa pozytywnie na wizerunek Gminy oraz zadowolenie mieszkańców.


W 2020 roku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęte zostały tereny obszaru "Działkowa" w Regułach, obszaru położonego w centralnej części Reguł (kampus oświatowy), trzy fragmenty obszaru "Wiejska część druga" oraz dwie działki w obrębie geodezyjnym Komorów-Wieś. Plany zostały zamieszczone w wersji GML na stronie internetowej https://michalowice.e-mapa.net/ z pełną informacją dotyczącą procedury planistycznej. W 2020 roku procedowanych było 18 innych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.


43

Liczba MPZP

obowiązujących

6

Liczba planów

uchwalonych

2 090

Powierzchnia objęta

MPZP (ha)

60,18%

Powierzchnia Gminy

objęta MPZP


W 2020 roku w Gminie Michałowice wydano 56 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 25 dotyczyło zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej a 15 zabudowy usługowej. Wydano również 24 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym:

  • 10 dotyczących budowy lub przebudowy sieci wodociągowej, wodociągowo-kanalizacyjnej, kanalizacyjnej lub deszczowej;

  • 6 dotyczących budowy lub przebudowy sieci gazowej;

  • 3 dotyczące budowy lub przebudowy sieci energetycznych;

  • 3 dotyczące budowy lub przebudowy dróg gminnych;

  • 1 dotycząca stacji bazowej sieci komórkowej;

  • 1 dotycząca remontu zabytkowego cmentarza.


Konsultacje społeczne

W ramach projektu Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - II edycja", Gmina Michałowice przystąpiła w 2020 roku do procesu pogłębionych konsultacji społecznych wykraczających poza planistyczną procedurę. Konsultacje dotyczyły sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Aleja Kasztanowa obejmującego tereny położone w obrębie geodezyjnym wieś Pęcice, wieś Komorów oraz osiedle Komorów. We wrześniu 2020 roku odbył się I etap tych konsultacji, który obejmował 3 techniki konsultacyjne: spacer badawczy, warsztaty World Cafe oraz badanie ankietowe. Proces odbył się przy wsparciu finansowym Fundacji Rozwoju Demokracji im. Jerzego Regulskiego z Warszawy, od której Gmina Michałowice otrzymała grant w wysokości 31.371,00 zł. W 2021 roku zostanie zorganizowany II etap konsultacji, który obejmie utworzenie punktu konsultacyjnego. Z podsumowaniem I etapu konsultacji można się zapoznać tutaj.Mapka poglądowa terenu
Koncepcja Al. Kasztanowa
Warsztaty World CafeKonkursy sarpW 2020 roku ogłoszono konkurs na koncepcję energoefektywnego przedszkola w Michałowicach. W konkursie złożono 56 prac, z których wybrano dwa projekty, w największym stopniu spełniające założenia konkursowe. Przedszkole w Michałowicach zastąpi przedszkole istniejące, zajmujące dwa parterowe budynki z różnych okresów: Budynek "Ciechanów" z lat 50. XX wieku i 3 sale zajęć w budynku o technologii modułowej.


Pierwsza koncepcja przedszkola w MichałowicachPierwsza koncepcja przedszkola w MichałowicachPierwsza koncepcja przedszkola w MichałowicachDruga koncepcja przedszkola w MichałowicachDruga koncepcja przedszkola w MichałowicachDruga koncepcja przedszkola w Michałowicach


W 2019 r. został ogłoszony konkurs na koncepcję Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie, które ma powstać na terenie placu Markowiczów. Jego rozstrzygnięcie nastąpiło 18 marca 2020 r. W konkursie złożono 52 prace. Pierwszą nagrodę zdobył zespół autorski: Joanna Gajda, Casper Dam, Patrycja Kinga Wójcik. Z uwagi na wyrównany, wysoki poziom prac jury konkursu rekomendowało do dalszego projektowania również pracę, która dostała drugą nagrodę - zespołu autorskiego: Marek Kuciński, Natalia Wilczak i Małgorzata Wiśniewska. W wyniku negocjacji tę właśnie pracę skierowano do realizacji. Oba zespoły autorskie zaproponowały atrakcyjne, spójne wizje obiektu wpisującego się w kontekst Miasta Ogrodu Komorów. Centrum Inicjatyw Kulturalnych, zgodnie z wizją projektantów, ma się mieścić w zespole pawilonów czytelnie połączonych przestrzenią komunikacyjną, która pełni także funkcję miejsca spontanicznych spotkań mieszkańców. W ramach konkursu architekci oprócz samej konstrukcji budynku mieli za zadanie przygotować wizję zagospodarowania terenu wokół budynku oraz stworzyć schematyczną koncepcję zieleni, komunikacji i układu parkowania przy ul. Kolejowej.


Więcej informacji nt. konkursu można znaleźć pod linkiem: LINK


Koszt projektowania na rynku waha się w przedziale od 3% do 8% kosztu budowy projektowanego obiektu, w zależności od miejsca, stopnia skomplikowania instalacji i innych specyficznych wymagań. Założenia dla ww. konkursów są takie, że koszt projektowania nie powinien przekroczyć 5% kosztu budowy projektowanego obiektu. Zatem nawet po dodaniu kosztów konkursu, w tym nagród, trafiamy w przedział kosztowy dla ZWYKŁEGO obiektu w ZWYKŁYCH okolicznościach.


Dzięki zastosowaniu konkursu zyskujemy bardzo wiele. Po pierwsze mamy do wyboru wiele rozwiązań wariantowych i starających się, jak najlepiej, wielu zdolnych projektantów. Dodatkowo zyskujemy pełną dokumentację projektowo-kosztorysową, a nie sam projekt. Projekty w konkursie odpowiadają najnowszym rozwiązaniom światowym, bowiem biorą w nim udział projektanci z Europy jak i świata. Reasumując: wychodzimy z wyraźnym zyskiem!


Koncepcja Centrum Inicjatyw Kulturalnych w KomorowieKoncepcja Centrum Inicjatyw Kulturalnych w KomorowieKoncepcja Centrum Inicjatyw Kulturalnych w KomorowieKoncepcja Centrum Inicjatyw Kulturalnych w KomorowieKoncepcja Centrum Inicjatyw Kulturalnych w KomorowieKoncepcja Centrum Inicjatyw Kulturalnych w KomorowieKoncepcja Centrum Inicjatyw Kulturalnych w KomorowieKoncepcja Centrum Inicjatyw Kulturalnych w KomorowieKoncepcja Centrum Inicjatyw Kulturalnych w KomorowieKoncepcja Centrum Inicjatyw Kulturalnych w KomorowieKoncepcja Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie


TERENY ZIELONENajwiększymi walorami przyrodniczymi Gminy są m.in.: rzeka Utrata, Raszynka i Zimna Woda, park w Regułach, tereny leśne mieszczące się w Komorowie, Granicy i Suchym Lesie, a także zabytkowe aleje lip w Komorowie. Gmina Michałowice to Gmina zielona. Władze Gminy chcą, aby taka pozostała, dlatego w 2020 roku przeprowadzono wiele działań. Posadzono ponad 350 drzew i 3.000 krzewów. Na ten cel wydano 422.932 zł. Jesienią odbyło się drugie gminne sadzenie krokusów, na które wydano 15.925 zł.14

Powierzchnia terenów zieleni (ha)

1 854

Powierzchnia terenów chronionych (ha)

350

Drzewa posadzone w 2020 r.

3 036

Krzewy posadzone w 2020 r.

Krokusy
Żonkile i tulipany
Hortnesja
Drzewko
Krzaczek
Nowa Wieś - SmugPowstały 3 projekty rewitalizacji:

  • Al. Jana Pawła II w Komorowie,

  • ul. Szkolnej

  • ul. Spacerowej w Michałowice.


Koszt: 144.771 zł. Prace związane z wykonaniem nasadzeń w ul. Szkolnej będą realizowane w 2021 r. Rozpocznie się również realizacja projektu ul. Spacerowej w Michałowicach. Z uwagi na złożoność zagadnień prace w Al. Jana Pawła II w Komorowie planowane są w kolejnych latach.


Projekt rewitalizacji ul. Spacerowa
Projekt rewitalizacji ul. Jana Pawła II
Projekt rewitalizacji ul. Szkolna