SYSTEM OŚWIATOWY GMINY


OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY735

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym

130,00%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku.

22,04

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

2,27

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.


2 248

Liczba dzieci w szkołach podstawowych

106,69%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

9,69

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej.

7,7

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.


System oświatowy Gminy Michałowice w 2020 r.Szkoła Podstawowa w Michałowicach

W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Michałowice prowadziła 2 przedszkola publiczne, 3 szkoły podstawowe oraz 1 liceum ogólnokształcące w podziale na:


 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące,

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach,

 • Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi w skład którego wchodzi Przedszkole i Szkoła Podstawowa,

 • Gminne Przedszkole w Michałowicach.

Organizacja szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020

Obsługę placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice, zgodnie ze swoim statutem, prowadzi Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice. Ogólny zakres prowadzonych działań obejmuje obszary: finansowy, rachunkowy, prawny oraz administracyjno-organizacyjny. W 2020 r. Centrum Usług Wspólnych zatrudniało 12 osób na 11,5 etatach.


W 2020 roku w szkołach i przedszkolach było zatrudnionych 303 nauczycieli i 126 osób na stanowiskach administracji i obsługi.


Rok szkolny 2019/2020 był dla wszystkich szkół i przedszkoli, także w Gminie Michałowice, szczególnie trudny. W marcu 2020 r. ogłoszono stan epidemii wirusa SARS Cov2, powodującego chorobę o nazwie COVID19. Od 12 marca zamknięte zostały szkoły i przedszkola, a obowiązującą formą kształcenia dzieci i młodzieży stało się nauczanie zdalne. Dyrektorzy placówek, mimo braku doświadczenia i odpowiednich narzędzi, zostali zobowiązani do zorganizowania procesu nauczania, a pedagodzy do realizacji programu za pomocą komputera i Internetu.


Już na początku tego trudnego okresu okazało się, że wielu uczniów i kilkunastu nauczycieli nie posiadało komputerów, które umożliwiałyby naukę zdalną. W związku z tym, dyrektorzy szkół wypożyczyli komputery szkolne swoim uczniom i nauczycielom. Dodatkowo, Gmina złożyła wniosek do programu rządowego Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ i uzyskała dofinansowanie w wysokości 79.998na zakup laptopów z routerami. Wójt Gminy zdecydowała o dołożeniu dodatkowych ponad 37.512 zł i za kwotę 117.510 zł zakupionych zostało 46 laptopów wraz z routerami do Internetu. Z programu Zdalna Szkoła+ dofinansowanie wynosiło 45.000,00 zł za które zakupione zostały 24 laptopy. Laptopy przekazane zostały dyrektorom szkół i od razu wypożyczone uczniom. Gmina udostępniła także swoją stronę internetową oraz kanał na platformie YouTube, aby nauczyciele mogli umieszczać tam nagrane przez siebie materiały do nauki - lekcje, filmy z czytanymi przez siebie bajkami, instrukcje do zajęć plastycznych, ćwiczeń itp. Nauczyciele starali się wykorzystywać wszystkie możliwe kanały komunikacji z uczniami – przede wszystkim komunikatory internetowe, takie jak: Messenger, Hangouts, Teams, czy Zoom.


Czas zamknięcia szkół był bardzo trudny również dla rodziców uczniów. Dzieci wymagały wsparcia przy nauce zdalnej, rodziny posiadające kilkoro dzieci miały trudności z zapewnieniem dostępu każdemu do komputera, szczególnie wówczas gdy sami pracowali zdalnie. Niezwykle trudne okazało się zamknięcie w domach i brak kontaktów społecznych.


Mając na względzie poprawę edukacyjnej bazy lokalowej w Gminie, od lat corocznie prowadzone są prace remontowe. W roku szkolnym 2019/2020 we wszystkich placówkach odbyły się bieżące remonty polegające na malowaniu ścian, wymianie okien, renowacji podłóg, remoncie placów zabaw, remoncie łazienek, szatni, itp. Więcej na temat inwestycji zrealizowanych w obszarze oświaty można przeczytać w zakładce Inwestycje.

Baza lokalowa i wyposażenie szkół w komputeryKadra, wynagrodzenia i doskonalenie zawodowe w 2020 r.Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w roku szkolnym 2019/2020 posiadało 95,30% zatrudnionych nauczycieli, a 45,20% ogółu zatrudnionych nauczycieli, posiadało najwyższy poziom awansu czyli stopień nauczyciela dyplomowanego. W roku szkolnym 2019/2020 na doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych wydatkowana została kwota 111.530 zł, w tym: opłaty za dokształcanie wyniosły 16.263 zł a szkolenia nauczycieli 95.267 zł.


Uzyskiwanie wyższych stopni awansu zawodowego przez coraz liczniejszą grupę nauczycieli, wiąże się ze znaczącym wzrostem ich wynagrodzeń. W roku 2019/2020 w Gminie Michałowice przeprowadzono 13 postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli, którzy spełnili warunki do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Jednocześnie 16 nauczycielom dyrektorzy placówek nadali stopień nauczyciela kontraktowego a 12 nauczycieli stało się dyplomowanymi, po postępowaniu przeprowadzonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Wydatki na wynagrodzenia w oświacie w 2020 r.

We wrześniu 2020 r. podwyżki w wysokości 5,6% pensji zasadniczej otrzymali wszyscy nauczyciele. Ponadto:

 • zatrudniono 55 nowych pracowników,

 • przygotowano świadectwa pracy dla 50 pracowników, którzy odeszli,

 • przygotowano dokumenty przejścia na emeryturę dla 17 pracowników.realizacja zadań z zakresu oświaty na rzecz uczniów w 2020 r.Realizując obowiązki określone w art. 39 ustawy Prawo oświatowe, dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych oraz refundowano bilety miesięczne na autobus uczniom szkół podstawowych i gimnazjum, którzy mieszkają w znacznym oddaleniu od szkół. Jak co roku, w wyniku przeprowadzonego przez pracowników CUW przetargu, wyłoniono wykonawcę dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Michałowice. Podobnie wyłoniono firmę zajmującą się dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkół poza gminą.


W roku szkolnym 2019/2020 dowożono 311 uczniów do Zespołów Szkół Ogólnokształcących w Komorowie i Szkoły Podstawowej w Michałowicach. Uczniowie z niepełnosprawnością dowożeni byli w szczególności do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie, Zespołu Szkół Specjalnych w Warszawie, Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Brwinowie oraz Szkoły Podstawowej im. Św. Małgorzaty z Kortony w Piasecznie. Nakłady poniesione w roku szkolnym 2019/2020 na dowożenie uczniów do szkół wyniosły 276.432 zł.

Dowożenie uczniów do szkół gminnych


Pomoc materialna dla uczniów udzielana była na podstawie przepisów rozdziału 8a (art. 90b – 90r.) ustawy o systemie oświaty. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 528 zł na członka rodziny. Z tej formy wsparcia skorzystali uczniowie szkół podstawowych, ale także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy. Na ten cel w 2020 r. przeznaczono kwotę 43.619 zł, w tym otrzymana dotacja na ten cel wyniosła 9.500 zł.

Wsparcie materialne dla uczniówGMINA MICHAŁOWICE - GMINA PRZYJAZNA EDUKACJIW 2020 r. Gmina Michałowice została laureatem w ogólnopolskim rankingu „Miejsca Sprzyjające Edukacji”. Nagrody przyznano w obu kategoriach, w których Gmina była oceniana. Ranking przygotował tygodnik „Wspólnota” we współpracy z Fundacją Naukową Evidence Institute.

Gmina Michałowice zajęła:

 • IV miejsce w ogólnym rankingu ogólnopolskim (za Podkową Leśną, Łęknicą z woj. Lubuskiego oraz Lesznowolą) oraz

 • III miejsce w rankingu najlepszych gmin poniżej 20 tys. mieszkańców.

Tworząc ranking zastosowano metodologię, która brała pod uwagę różnice w sytuacji gmin. Szczególnymi kryteriami były:

 • Dobry start - dostępność edukacji przedszkolnej oraz wyniki uczniów na egzaminach zewnętrznych kończących szkołę podstawową oraz gimnazjum,

 • Nierówności - tzn. najwyższe miejsca zajmują gminy, w których różnica w wynikach egzaminów uczniów najmocniejszych i najsłabszych jest najmniejsza,

 • Postęp - odzwierciedla przyrost wiedzy i umiejętności uczniów między ukończeniem szkoły podstawowej, a końcem nauki w gimnazjum, co można nazwać „edukacyjną wartością dodaną”. Wskaźnik ten określał pracę nauczycieli gimnazjalnych, z których wielu jest w tej chwili nauczycielami w szkołach podstawowych.

Ranking tworzony był w oparciu o dane z ostatnich 5 lat i uwzględniał różne uwarunkowania samorządów - strukturę dochodów, a także specyfikę miejskich i wiejskich samorządów.

Pełen ranking oraz metodologia dostępne na stronie internetowej Fundacji Naukowej Evidence Institute.


Ranking ogólnopolski
Ranking gmin do 20 tysięcy mieszkańców