BUDŻET


DOCHODYDochody ogółem wykonane w 2020 r.

176 016 467

+11,87%

do roku 2019


Dochody ogółem na mieszkańca w 2020 r.

9 519

+10,84%

do roku 2019


8 870,80

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

647,72

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

2 432,83

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

331,01

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Michałowice w 2020 roku były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowiące ponad 35% wszystkich dochodów Gminy. W stosunku do roku poprzedniego wpływy Gminy Michałowice z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszyły się o 6 p.p. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu Gminy składa się łącznie na 78,69% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Michałowice w 2020 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły 21,9 mln zł i generowały 12,5% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych Gminy były również wpływy z usług (wykonane w wysokości 6,5 mln zł).10 głównych źródeł dochodów Gminy w 2020 r.

Wykres przedstawiający 10 głównych źródeł dochodów Gminy w 2020 r.


Dochody Gminy Michałowice w 2020 r.


Struktura dochodów Gminy Michałowice w 2020 r.

Wykres przedstawiający strukturę dochodów Gminy Michałowice w latach 2015-2020
Wykres przedstawiający strukturę dochodów podatkowych Gminy Michałowice w 2020 r.


Udział dotacji i środków zewnętrznych

w dochodach ogółem

3,48%

+2,88 p.p.

do roku 2019


Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Gminy Michałowice odgrywały uzyskane w 2020 r. środki zewnętrzne. W 2020 r. łączna wartość uzyskanych środków ze źródeł zewnętrznych wyniosła 6.294.335 zł z czego 1.386.117 zł dotyczyło realizacji zadań o charakterze bieżącym zaś 4.908.218 zł realizacji zadań o charakterze majątkowym. Z kolei łączna wartość dotacji (nowych) pozyskanych w 2020 r. wyniosła 2.217.580 zł co stanowiło 65,35% wnioskowanej wartości projektu.

Dofinansowanie dotyczyło zadań realizowanych w następujących obszarach:

  • ochrona środowiska i powietrza - faktyczne dofinansowanie wynikające z umów wyniosło 63.900 zł (50% wartości projektu);

  • drogi - faktyczne dofinansowanie wynikające z umów wyniosło 190.000 zł (50% wartości projektu);

  • informatyzacja - faktyczne dofinansowanie wynikające z umów wyniosło 1.168.200 zł (80% wartości projektu);

  • zieleń - faktyczne dofinansowanie wynikające z umów wyniosło 537.982 zł (68% wartości projektu);

  • sport i szkolnictwo - faktyczne dofinansowanie wynikające z umów wyniosło 119.998 zł (100% wartości projektu);

  • sołectwa - faktyczne dofinansowanie wynikające z umów wyniosło 30.000 zł (42% wartości projektu);

  • bezpieczeństwo - faktyczne dofinansowanie wynikające z umów wyniosło 107.500 zł (93% wartości projektu).


Dofinansowanie pozyskane w 2020 r.

Dodatkowo Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.752.618,00 zł. Z dofinansowania zrealizowano dwie inwestycje

  • „Budowa wodociągu w Sokołowie, Pęcicach i Suchym Lesie” - dofinansowanie 1.523.632,00 zł , całkowita wartość inwestycji 1.640.735,00 zł;

  • „Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie” – dofinansowanie 1.228.986,00 zł, całkowita wartość inwestycji 1 323.480 ,00 zł.

Więcej na temat projektów zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć na stronie internetowej Gminy Michałowice.

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu w ramach RFIL - plakat nr 1
Informacja o uzyskanym dofinansowaniu w ramach RFIL - plakat nr 2WYDATKIWydatki ogółem WYKONANE w 2020 r.

170 346 135

+15,15%

do roku 2019


Wydatki ogółem na mieszkańca w 2020 r.

9 212

+14,09%

do roku 2019


7 603,98

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

1 607,90

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

19 693 067

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

3 104 420

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.W ramach budżetu bieżącego, w 2020 r. Gmina Michałowice najwięcej środków wydatkowała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania (45,7 mln zł, co stanowiło 32,54% budżetu bieżącego zrealizowanego przez Gminę). Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków Gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w 2019 r. Wydatki
z obszaru
pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydatkowano łącznie 31,8 mln zł, co stanowiło 22,63% budżetu bieżącego Gminy. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2020 r. kosztowało ponad 12,4 mln zł, co stanowiło 8,86% wydatków bieżących Gminy.


Główne kierunki wydatków bieżących GminyW ramach wydatków inwestycyjnych w 2020 r. najwięcej środków budżetowych przeznaczono na budowę i modernizację dróg gminnych (14,1 mln zł). Stanowiły one ponad 47,51% wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2020 r. Uwzględniając dotację przekazaną na budowę publicznych dróg powiatowych, ogół wydatków drogowych stanowił 48,32% budżetu inwestycyjnego. Wysokie nakłady poniesiono również na budowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (4,9 mln zł) oraz na budowę i modernizację budynków szkół i przedszkoli (3,45 mln zł). Trzy ww. pozycje stanowiły blisko 77% budżetu inwestycyjnego Gminy Michałowice w 2020 r.


Główne kierunki wydatków majątkowych Gminy


Wydatki majątkowe na mieszkańca w 2020 r.

1 608

-4,71%

do roku 2019Biorąc pod uwagę strukturę wydatków pod względem dysponentów środków budżetowych, w 2020 r. największym budżetem dysponowało Centrum Usług Wspólnych (45,7 mln zł), co wynika głównie z wysokości zrealizowanych wydatków bieżących (100% wydatków zrealizowanych przez Centrum Usług Wspólnych było wydatkami o charakterze bieżącym). Drugim co do wielkości budżetem w 2020 r. dysponował Referat Gospodarki Komunalnej (43,2 mln zł), co wiązało się przede wszystkim z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie publicznych dróg gminnych, sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz odwodnienia. Trzecim w kolejności dysponentem środków budżetowych był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (31,8 mln zł).


Uwzględniając wydatki inwestycyjne w zakresie w zakresie budowy i modernizacji budynków szkół i przedszkoli, realizowane przez Referat Inwestycji i Remontów (w 2020 r. wyniosły one 3,45 mln zł), budżet oświatowy Gminy Michałowice w 2020 r. wyniósł 49,2 mln zł. Wykres prezentuje sumę wydatków bieżących i majątkowych poniesionych przez poszczególne referaty i jednostki organizacyjne Gminy.Dysponenci środków budżetowych w 2020 r.

Wykres przedstawiający wydatki dysponentów środków budżetowych w 2020 r.ZADŁUŻENIEZadłużenie GMINY NA KONIEC 2020 r.

0

-100,00%

do roku 2019


Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2020 r.

0

-100,00%

do roku 2019


5 670 332

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

23 426 113

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

0%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

16 780,24

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.Zadłużenie Gminy Michałowice na koniec 2020 r. nie wystąpiło. W 2020 r. Gmina dokonała spłaty całości zobowiązań długoterminowych (również tych rat kapitałowych, których spłata przypadała po 2020 r.). W stosunku do roku poprzedniego kwota zadłużenia Gminy zmniejszyła się o 11,61%, co należy ocenić pozytywnie. Gmina dokonuje sukcesywnej spłaty zadłużenia, minimalizując przy tym wysokość pozyskiwanego finansowania zwrotnego. Poziom wygenerowanej w 2020 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Gminy Michałowice wg ostatniej zmiany podjętej w 2020 r.

Wykres przedstawia WPF Gminy Michałowice wg ostatniej zmiany WPF z 2020 r.